Info

Årsmötesprotokoll 2021:

Protokoll från årsmötet i Södertälje Jazz & Bluesförening 2021-07-05

 1. Mötet inleddes med att ordföranden öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna.
 2. Till ordförande för mötet valdes, sittande, Lasse Jansson.
 3. Till sekreterare för mötet valdes, sittande, Kerstin Medin.
 4. Till justering av röstlängd besutades, enligt närvarolistan.
 5. På frågan om årsmötets behöriga utlysande, beslutade mötet att årsmötets utlysande väl uppfyller de krav som ställs.
 6. Mötet godkände även dagordningen.
 7. Till justeringsmän/rölsträknare valdes Björn Aggemyr och Ulf Frickner.
 8. Mötet beslutade att fortsätta med medlemsavgiften på SEK 200 per medlem och kalenderår, även 2021.
 9. Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för år 2020.
 10. Kassör Diana Frickner läste upp den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen.
 11. Mötet godkände enhälligt att ge styrelsen ekonomisk ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 12. Beslutades att delegera budget för verksamhetsåret 2021 till styrelsens konstituerande möte.
 13. Val av ordförande i föreningen. Lars Jansson valdes på två år.
 14. Val av kassör i föreningen. Diana Frickner valdes på två år.
 15. Till sekreterare på ett år valdes Kerstin Medin, omval.
 16. Till övriga styrelsemedlemmar på ett år valde mötet Pete Simpson, Ulf Frickner, Mikael Johansson och Stefan Johansson.
 17. Som ordinarie revisor på ett år valdes Jan Gisslén. Styrelsen föreslår ny revisorsuppleant vid konstituerande möte. Detta på grund av att Stefan Stoffe Sundlöf tyvärr avlidit.
 18. Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

                                                                                                                                                                           Vid protokollet:

                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        Kerstin Medin,  sekreterare.

                                                                                                                                                                          Vid protokollet:

                                                                                                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kerstin Medin,  sekreterare.
Närvarolista på årsmötet 2021:

Lasse Jansson, Diana Frickner, Pete Simpson, Mikael Johansson, Björn Aggemyr, Ulf Frickner och Kerstin Medin.